Rangkuman Materi Perilaku Ihsan dan Berbuat Baik PAI Kelas 12 - erapandu

Rangkuman Materi Perilaku Ihsan dan Berbuat Baik PAI Kelas 12

Rangkuman Materi Ihsan PAI Kelas 12

Materi Meraih Kasih Allah Swt. dengan Ihsan - Memahami pengertian dan macam-macam perilaku ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan beribadah dengan ikhlas dan khusyuk.

Cari di sini :
Materi Pelajaran SMP/MTs dan SMA/SMK  Buka
Kumpulan Soal SMP/MTs dan SMA/SMK  Buka
Download Buku Pelajaran  Buka/Unduh
Download Modul Ajar  Buka/Unduh

A. Makna Ihsan

1. Pengertian Ihsan

Secara bahasa Ihsan dari kata Ihsan berasal dari kata kerja (fi’il) Hasuna-Yahsunu-Hasanan, artinya baik

Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya, menjadi Ahsana-Yuhsinu-Ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik

Secara Istilah, ihsan adalah kesempurnaan beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, baik yang berupa ibadah khusus (seperti salat dan sejenisnya) maupun ibadah umum (aktivitas sosial).

Ihsan bisa diartikan yaitu menyembah Allah Swt. seolah-olah melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Swt. melihat perbuatan kita.

Hikmah dan manfaat ihsan atau berbuat yaitu akan menjadi stimulus terjadinya “balasan” dari kebaikan yang dilakukan.

“Kebaikan Akan Berbalas Kebaikan”


2. Dalil Tentang Ihsan

Q.S Al-Baqarah/2:83

Dalil Tentang Ihsan

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah Swt., dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-oang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (Q.S Al-Baqarah/2:83)

Hadits tentang Ihsan

Sebuah hadits menjelaskan percakapan Nabi Muhammad Saw. dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan:

Dalil pengertian Ihsan

Artinya: “… Rasulullah saw bersabda: ‘Kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihatmu’…” (H.R Muslim)

Hadits tentang menyatakan agar kita berbuat ihsan:

Hadits tentang menyatakan agar kita berbuat ihsan

Artinya: 

“Dari Syadad bin Aus, bahwa Rasulullah saw. bersabda:“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat I¥s±n atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya”. (HR. Muslim).

Download Rangkuman Materi Pelajaran Tingkat SMP dan SMA 

Buka/Unduh


B. Beribadah Secara Ihsan dan Berbuat Baik Terhadap Sesama Manusia

Pihak-pihak yang mendapatkan Ihsan

1. Ihsan kepada Allah Swt.

Seorang muslim dituntut berlaku ihsan dalam menyembah/beribadah kepada Allah Swt., baik dalam bentuk ibadah khusus ataupun ibadah umum.

Ihsan kepada Allah Swt. mengandung dua tingkatan

 • Beribadah kepada Allah Swt. seakan-akan melihat-Nya. (tingkatan paling tinggi)
 • Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Swt. melihatnya. (tingkatan lebih rendah)

2. Ihsan kepada Sesama Makhluk Ciptaan Allah Swt.

Berbuat kebajikan (Ihsan) kepada sesama makhluk Allah Swt. meliputi seluruh alam raya ciptaan-Nya.

Beberapa pihak yang perlu diperlakukan ihsan antar sesama makhluk.

 • Ihsan kepada kedua Orang Tua
 • Ihsan kepada kerabat karib
 • Ihsan kepada anak yatim
 • Ihsan kepada fakir miskin
 • Ihsan kepada tetangga
 • Ihsan kepada tamu
 • Ihsan kepada karyawan/pekerja
 • Ihsan kepada sesama manusia
 • Ihsan kepada binatang
 • Ihsan kepada alam sekitar

C. Perilaku Mulia Sebagai Seorang Ihsan

 1. Melakukan ibadah ritual (salat, zikir, dan sebagainya) dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. 
 2. Birrul walidain (berbuat baik kepada kedua orangtua), dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Swt.. 
 3. Menjalin hubungan baik dengan kerabat. 
 4. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin. 
 5. Berbuat baik kepada tetangga.
 6. Berbuat baik kepada teman sejawat. 
 7. Berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. 
 8. Berbuat baik kepada karyawan/pembantu dengan membayarkan upah sesuai perjanjian.
 9. Membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. 
 10. Membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan serupa. 
 11. Berlaku baik kepada binatang, dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Jika menyembelih ataupun membunuh, lakukan dengan adab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. 
 12. Menjaga kelestarian lingkungan, baik daratan maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak.


Rangkuman Materi Ihsan PAI Kelas 12
Sumber: Buku PAI Kelas 12


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel